Koncepce rozvoje školy

Cíl koncepce

"Doplujem za dobrodružstvím na naší lodi a zveme k nám všechny, kdo se chtějí svézt."

Koncepce rozvoje vychází z analýzy „počátečního stavu“, akceptuje spolupráci se zákonnými zástupci žáků a veřejností v obci, zdůrazňuje nutnost existence pozitivních vztahů v pedagogickém sboru a respektuje osobnost žáka. Základním rysem je naprostá otevřenost. 

Všichni si přejeme pro svoje děti jen to nejlepší. Všichni si uvědomujeme, že do kategorie nejlepší patří zejména kvalitní vzdělání, které pomáhá dále dětem uspět v životě. Společně usilujeme o to, nastavit takové podmínky vzdělávání, aby všechny děti mohly dosáhnout svého maxima. Snažíme se v žácích rozvíjet dovednosti učit se učit a zařazovat takovou výuku, která reaguje na konkrétní potřeby těch dětí, které učitel právě vyučuje.

Chceme, aby naše škvorecká škola byla výbornou školou. Proto se snažíme o kvalitativní a systematickou proměnu školy. Každá změna je proces, který vyžaduje především svůj čas. V něm probíhá cílené a plánované sebevzdělávání učitelů, kteří potřebují také vytvořit prostor pro svůj profesní rozvoj, ale zejména nastavení týmové spolupráce. Do týmové spolupráce jsou samozřejmě začleněni všichni zaměstnanci školy, bez jejichž podpory by se nadala realizovat celková vize školy.

Kvalitní vzdělávání se neobejde bez materiálního zajištění. Nepostradatelná je podpora zřizovatele školy – Městyse Škvorec, ale také Vás rodičů. Díky koncepčním krokům vedení škvorecké radnice byla v posledních dvou letech možná obnova školního areálu ve Škvorci - školní zahrady i venkovní učebny s umělým povrchem, novou počítačovou učebnou, ale zejména dostavba budovy v Třebohosticích s malým školním hřištěm. Pozvolnými obměnami probíhá i vybavenost obou budov naší škvorecké školy zejména po stránce interaktivních pracovišť, chceme být školou reagující na současné potřeby. Drobné i větší dary Vás rodičů a Vaše další podpora umožňuje jak doplnění a nákup učebních pomůcek, tak realizaci různých programů a projektů v rámci vyučování.

Na závěr bych si položila otázku : Poskytuje Základní škola ve Škvorci kvalitní vzdělávání?

Myslím, že jsme na dobré cestě. Plánovitě školu proměňujeme a jednotlivé programy, aktivity i záměry na sebe dobře navazují. Výstupy procesu obohacují každodenní školní práci. Dobrá škola, kvalitní vzdělávání, je naplněna každodenní aktivní, mnohdy na první pohled "nenápadnou" prací učitelů a zejména tvůrčím přístupem našich žáků. I když se zatím ještě vše nedaří na 100%, je nám dobrým vysvědčením zájem o zapsání žáků na ZŠ Škvorec. Je skvělé, že tým pedagogů je složen z osobností, kteří o své práci nejen přemýšlejí, ale chtějí ji také zlepšovat a mají ke své práci pozitivní a vřelý vztah, záleží jim na naplňování vize současné škvorecké školy. Náš tým zároveň obohacují myšlenky, nápady, názory a přístupy nově příchozích pedagogů. Toto se jistě bude postupně dařit i díky podpoře, kterou ZŠ Škvorec má ze strany vedení Úřadu městyse Škvorec, rodičů, dalších podporovatelů školy a z projektů, do kterých se zapojili pedagogové školy. 

Děkujeme za veškerou podporu a držte nám palce, Mgr.Marcela Šeblová, ředitelka školy.