POVINNĚ  ZVEŘEJŇOVANÉ  INFORMACE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení. 

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

01 Oficiální název, právní forma
 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKVOREC, OKRES PRAHA - VÝCHOD
 • Příspěvková organizace
02 Důvod a způsob založení
 • Zřizovatel: Městys Škvorec, Masarykovo náměstí  122, 250 83 Škvorec                           
 • IČ: 00240869
 • webové stránky: www.obecskvorec.cz.
 • Zřizovací listina:  NÁHLED ZDE

ZŠ je příspěvková organizace. Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitelka zastupuje organizaci samostatně.

Pravomoce a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.

03 Organizační struktura

Organizační složky školy:

 • Organizace zabezpečuje výuku a výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů a stravování žáků.
 • Základní škola Škvorec - Tyršova 130
 • Základní škola Škvorec - Třebohostice 41
 • Školní družina - Třebohostice 41
 • Školní výdejna - Masarykovo náměstí
 • Školní výdejna - Třebohostice 41

Ředitelka:

 • Mgr. Hana Korbelová 
 • Kontakty školy: reditel@skolaskvorec.cz
 • Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou v rubrice kontakty.
04 Kontaktní spojení

4.1  Kontaktní poštovní adresa           Základní škola Škvorec,   Tyršova 130,    250 83  Škvorec                                                                                          

4.2.  Adresa pro osobní návštěvu       Základní škola Škvorec,   Tyršova 130,    250 83  Škvorec                                                                                                                                                                  

4.3   Úřední hodiny                                Pondělí  12:00 - 16:00 hodin, středa 8.00 - 12.00 hodin                                                                                                                                                

4.4   Telefonní čísla                              

 • ZŠ Škvorec            224 284 038         
 • ZŠ Třebohostice   224 284 039             
 • Ředitelka školy     725  521 692

4.5   Adresa internetové stránky         skolaskvorec.cz

4.6   Adresa podatelny                          Tyršova 130, 250 83 Škvorec

4.7    Adresa e-podatelny                      reditel@skolaskvorec.cz

4.8   Datová schránka                            rwzmsy8

05 Bankovní spojení (číslo účtu)
 • HLAVNÍ ÚČET ŠKOLY - 428662339/0800
 • ÚČET ŠKOLY OBĚDY  - 19 - 428662339/0800
06 Identifikační číslo (IČO) 70996768
07 Plátce z přidané hodnoty

Škola není plátcem DPH                                                                                                                                                                                                 

08 Dokumenty

8.1  Rejstřík škol:           

 • Datum zápisu do rejstříku škol:        1.1. 2005
 • Datum zahájení činnosti:                   5.2. 1996

8.2  Dokumenty školy: 

 • Viz Dokumenty školy   
 • ŠVP -Školní vzdělávací program                         
 • Školní řád                         
 • Řád školní družiny     
 • Řád školní výdejny             
 • Směrnice školy pro poskytování informací                   
09 Žádat o informace lze
 • Osobně v kanceláři ředitelky školy
 • Telefonicky na 224 284 037, 725 521 692
 • Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Formulář písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu reditel@skolaskvorec.cz
  • poštou na adresu ZŠ Škvorec, Tyršova 130, 250 83 Škvorec
  • datovou schránkou rwzmsy8
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
10 Příjem podání a podnětů
 • Osobně v kanceláři  ředitelky školy ZŠ Škvorec, Tyršova 130, 250 83 Škvorec
 • Telefonicky na čísle na 224 284 037 nebo  725 521 692
 • Elektronicky (e-mailem) na adresu reditel@skolaskvorec.cz
 • Poštou na adresu ZŠ Škvorec, Tyršova 130, 250 83 Škvorec
 • Datovou schránkou - rwzmsy8
11 Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)


Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímZákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů


Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)


Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách


Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád


Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

11.2 Vydané právní předpisy

       Vydané předpisy v záložce zde

12 Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

13 Licenční smlouvy

13.1 Vzor licenčních smluv - ne

13.2 Výhradní licence - ne

14

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

ZŠ Škvorec, okres Praha-východ jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje ZŠ Škvorec, Tyršova 130, 250 83 Škvorec  žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech ve školním roce: 2021/2022

 • Počet podaných žádostí o informace: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 • Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem: 0
 • Počet stížností podle § 16 a): 0
 • Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona: 0

Výroční zprávy: