ŠKOLNÍ PARLAMENT 2022/2023

Na naší škole pracuje v úzké spolupráci s vedením školy a koordinátorem z řad vyučujících školní parlament. Existence žákovské samosprávy podporuje rozvoj demokratických principů v praxi a aktivní podíl žáků na chodu školy.

Podporuje jednak zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, jednak umožňuje podíl na chodu školy. Zástupci Školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí, vzájemnému soužití.

Snahou koordinátora je podpořit dovednosti žáků spojené s aktivitami parlamentu tak, aby nebyl pouze formální záležitostí, ale aby byli žáci vedeni k odpovědnosti za svou činnost.

Školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i pedagogům, je prostředkem pro přenos informací a rozvíjení spolupráci mezi všemi třídami. Zároveň se snaží o naplňování cílů školy v oblasti osobnostní a sociální výchovy, etické výchovy a výchovy demokratického občana.

Stanovy školního parlamentu

 1. Členové ŠP jsou voleni svými spolužáky a studenty na začátku školního roku.
 2. Svoji funkci zastávají v příslušném školním roce.
 3. V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků a studentů odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
 4. Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠP, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu /zvoleného zástupce/.
 5. Každý člen ŠP má za povinnost pravdivě informovat své spolužáky a studenty o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.
 6. Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky a studenty závazná.
 7. ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování je v pravomoci ředitele školy. Rozhodnutí ředitele školy a vedení školy bude respektovat.
 8. Členové ŠP mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení, spolupodílí na řešení problémů školy.
 9. Žáci, studenti, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí nástěnky i školních webových stránek.
 10. Členové ŠP mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svých jednáním dobré jméno ŠP.

Kompetence ŠP

 1. Parlament může vznášet dotazy týkající se školních záležitostí;
 2. podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení;
 3. připomínkách týkajících se chodu školy rada neprodleně informuje vedení školy, ta připomínky projedná a zpětně informuje radu o závěrech a možnostech řešení;
 4. podílet se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči;
 5. pomáhat při akcích pořádaných školou a při zviditelnění školy na veřejnosti.

Pravidla chování v parlamentu:

 1. Jsme součástí jednoho týmu.
 2. Nebojíme se vyjadřovat své názory.
 3. Respektujeme názory všech i mladších spolužáků.
 4. Snažíme se řešit všechny školní problémy.
 5. Snažíme se o lepší atmosféru ve škole.
 6. Zúčastňujeme se všech schůzek parlamentu.
 7. Předáváme spolužákům nezkreslené informace.

Cíle školního parlamentu:

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy, zajišťovat zpětnou vazbu.
 2. Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života.
 3. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
 4. Připomínat dodržování školního řádu a spolupodílet se na rozvíjení klimatu školy.
 5. Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, spolupodílet se na akcích školy.
 6. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.
 7. Pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt.
 8. Prezentovat svoji práci na webových stránkách školy.

SCHRÁNKA DŮVĚRY:

 1. Schránka důvěry je tu pro všechny, kteří se potýkají v naší škole s nějakým problémem a chtějí pomoci s jejím řešním.
 2. Je umístěna v budově ZŠ Škvorec v 1.patře budovy a přístupná všem, vybírána je každý pátek ráno preventistou školy a výchovným poradcem. V budově ZŠ Třebohostice je umístěna v přízemí u výdejny a šatny.
 3. Jsme tu pro Vás a chceme Vám pomoci řešit obtíže s kamarádem, nebo v třídním kolektivu, či pokud jste svědkem nějaké ošklivé události.
 4. Pokud se bojíš sdělit osobně, je tu možnost o sdělení obtíží v anonymitě.
 5. Lze tedy psát anonymě i pod jménem, záleží na Tobě.

měsíc akce školního parlamentu
Září Ukliďme svět - fotosoutěž "Odpadková kuriozita"
Říjen Beseda s ředitelkou školy Mgr. Hanou Korbelovou
Listopad Pátek 4.11. - soutěž "Haloweenská maska"
Prosinec Vánoční soutěž "Dobrý skutek"
Leden Sportovní soutěž - vybíjená
Únor Vědomostní soutěž "Jsme tým"
Březen Setkání se ŠkoPa Zeleneč
Duben Beseda se zástupci městyse Škvorec
Květen Český den proti rakovině

Červen

Netradiční den ve škole

členové školního parlamentu 2022/2023:

Vedení ŠP: Mgr. Marcela Havelková

V. A Ledecký Mikuláš                                                                                                                                                                  Inés Lepe Rivero
VI. A Pokorná Agáta                                                                                                                                                               Marcián Matěj
VI. B Gronwaldt Jan                                                                                                                                                                  Černá Alžběta                                                                                                                                                                  Vojtová Kateřina
VII. A Kučerová Eliška                                                                                                                                                                Cibulková Agáta
VIII. A Pohnán Matyáš                                                                                                                                                               Rusňák Michal
VIII. B

Šlechtová Tereza                                                                                                                                                Nikolaidesová Klára

IX. A

Josková Kateřina                                                                                                                                                                       Píchová Justýna

IX. B Bauer Vít
Bauer Honza

Aktuality ŠKOLNÍHO PARLAMENTU

Podle Vašich kritérií nebyl nalezen žádný článek.

zobrazit všechny aktuality