O škole


Naše škola je místem, ve kterém dětem umožňujeme, aby byly spokojené a šťastné. Jen šťastné dítě se může ideálně rozvíjet a můžeme ho efektivně vzdělávat. Jsme místem otevřeným veřejnosti a chceme dodržovat tradice venkova s rodinným prostředím. Abychom toho dosáhli, vytváříme bezpečné prostředí postavené na vzájemném respektu a otevřené, srozumitelné komunikaci. Chceme vynikat kvalitou výchovně-vzdělávací práce, láskou a vstřícností k dětem, profesionálními i lidskými vztahy, bezpečným klimatem, rodinným a estetickým prostředím.

Vyučujeme podle našeho vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Škvorec – „Vzdělávání pro život“, který nám dává možnost přizpůsobit výchovné a vzdělávací cíle našim školním podmínkám, svobodu ve výběru efektivních metod a forem výuky, které jsou pro žáka přínosné, zajímavé a podporují jeho aktivitu, zájem o vše nové a zároveň ho nechávají svobodně vyjadřovat své názory. Učení je nejefektivnější, děje-li se na základě touhy objevovat a vnitřní motivace. 

Nelze vypočítat všechny akce, které škola zvládne zorganizovat během školního roku a jejichž náplň je vždy zaměřena na smysluplné využití volného času dětí, na rozvoj jejich vědomostí, poznatků a zájmů.

Chceme mít takovou školu, do které se děti těší. I když to zní možná banálně, je to hlavní náš cíl. Chceme, aby děti cítily, že jsou důležitou součástí a záleží nám na nich. Společně ztrávené chvíle, kdy se učí něčemu novému, chceme, aby byly radostí. Věříme, že společně se něco dozvídat nebo se o něco nebo někoho starat, jsou velmi cenné zkušenosti.

Jsme rádi, když se k nám vrací informace o úspěších našich bývalých žáků, kteří reprezentují školu v různých oblastech, stejně tak, jako když se do školy vrací žáci a chtějí se podívat, jak se „jejich škola“ změnila. Jsme rádi, když rodiče našich žáků s námi otevřeně komunikují a spolupracují v zájmu rozvoje naší školy, vyjadřují své názory a myšlenky, které jsou pro nás důležité při realizaci vize školy.

Mrzí nás, když rodiče své děti hlásí do větších škol s pocitem, že větší škola je zárukou lepšího vzdělání a výchovy. Zodpovědně říkáme, že se poctivě snažíme o to, dát dětem maximum vědomostí a zároveň působit na výchovu žáků v klidné a pohodové pracovní atmosféře, jakou jen může naše škvorecká škola dětem dát.

Priority školy

 • Zakládáme si na rodinné atmosféře školy a úzké spolupráci s rodinou.
 • Veškeré dění na škole musí mít jediný cíl – zkvalitnění výchovného a vzdělávacího procesu.
 • Anglický jazyk vyučujeme již od 1. ročníku v zájmových útvarech.
 • S výukou informatiky začínáme od 4. ročníku.
 • Vedeme žáky ke sportu a zdravému životnímu stylu, aby pochopili, že ke spokojenému životu patří nejen zdravý duch, ale i tělo.
 • Velkou pozornost věnujeme environmentální a ekologické výchově.
 • Individuálně pečujeme o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a pracujeme s talentovanými a nadanými žáky.
 • Ve škole se snažíme navodit atmosféru pohody, důvěry – to vše přispívá k efektivnímu plnění vzdělávacích a výchovných cílů. 
 • Učíme interaktivně. Uplatňujeme moderní pedagogické přístupy.
 • Klademe důraz na čtenářské a komunikativní dovednosti žáků.
 • Podporujeme projektové vyučování. Zařazujeme metody podporující kritické myšlení žáků. 
 • Specializujeme se na prvky etické výchovy napříč všem předmětům.