2017 / 2019

"Jak se správně rozhodovat se děti učí tím, že dělají rozhodnutí, ne tím, že se řídí pokyny."

NÁZEV PROJEKTU: ŠABLONY - ŠKVOREC  CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003970 - JE SPOLUFINANCOVÁN  EVROPSKOU  UNIÍ

Naše škola úspěšně využila výzvy MŠMT (OP VVV), která je poskytována z Evropských strukturálních a investičních fondů a zapojila se do šablon pro MŠ a ZŠ (Výzva č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I). 

Cílem projektu je podpora školy formou zjednodušeného vykazování. Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Realizace projektu pomůže škole při vzdělávání žáků a to možností personálního posílení o školního asistenta. V neposlední řadě budou v rámci projektu organizována doučování pro žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, čtenářské  kluby a klub zábavné logiky a deskových her.

Cíle realizace a klíčové aktivity:

I.   PERSONÁLNÍ  PODPORA - Školní asistent      

II. VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ       

III. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A DOUČOVÁNÍ  PROŽÁKY     

a) Čtenářské kluby jsou odpolední aktivity, kde budou děti zažívat příjemné a radostné chvilky s knihou a poznají, že takto strávený čas může bý zábavný, ačkoliv nejsem dobrým čtenářem. Protože za předpokladu, že mě knížky „baví“, budu po nich s chutí sahat a získané dovednosti uplatním ve svém vlastním vzdělávání.

b) V  klubu zábavné logiky a deskových her budou děti mít možnost zábavnou formou procvičit a rozvíjet své logické a strategické myšlení. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. 

c) Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování, pomoci jim zvládnou obtíže a motivovat je pro další práci. Prostřednicvím vnitřní motivace napomoci ke zlepšení  a zdokonalení znalostí  a dovedností.

2016 / 2017

"Cílem Vzdělání nejsou fakta, ale abychom poznali hodnoty."

Projekt Etické výchovy - STAVÍME NA VZTAZÍCH

Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016. /MŠMT č.rozhodnutí 6895-2/2016-3/

„Když o sobě začne dítě smýšlet lépe, určitě se to projeví na znatelně lepších výkonech ve škole. Mnohem důležitější však je, že začne mít větší radost ze života“.
Prvním rokem se začínají škvorecké děti učit více. Začínáme uplatňovat prvky etické výchovy. Tento projekt je finančně podpořený dotací z MŠMT, který naše škola získala. Proškolený pedagogický sbor získal k tomu potřebné dovednosti a kompetence.

Základním cílem je nadále systematicky a pravidelně vést žáky k takzvanému prosociálnímu způsobu chování, naučit je vykonat něco dobrého pro druhé, aniž by za to očekávali jakoukoliv odměnu, uvědomovat si význam tolerance a individuality.
Hlavním důvodem zařazení tohoto projektu etické výchovy do vzdělávání školy je skutečnost, že v naší škole nemáme na tuto oblast zaměřený žádný zvláštní předmět. Prvky etické výchovy budou postupně začleněny do všech vzdělávacích oblastí školního vzdělávacího programu v rámci rámcového vzdělávacího programu, přesto v rámci zkvalitnění výuky by měla být dále realizována souborem aktivit směřujících ke zlepšení etického prostředí.

Popis projektu

“Stavíme na vztazích “- Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti Etické výchovy ke zkvalitnění sociálního klimatu a rozvíjení vztahů učitel - žák - rodič ve škole.

Anotace projektu

Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení profesní připravenosti celého pedagogického sboru v oblasti etické výchovy a k celkovému vedení v podpoře dílčích projektů na Základní škole Škvorec.  Projekt je reakcí na potřebné, soustavné a komplexní zvyšování sociálních kompetencí žáků a především na posilování orientace v mravních hodnotách a utváření zralé osobnosti.

Cíle projektu

Hlavním cílem ve výchově a vzdělání na naší škole je celkové zlepšení mezilidských vztahů mezi žáky, učiteli a rodiči a v celkovém vztahu škola – rodina. Toto téma je v současné době velmi diskutováno a hledají se cesty ke zlepšení celkové atmosféry, klima uvnitř školy. Chceme předat dovednosti, které povedou k prosociálnímu  chování.

Základní škola Škvorec je plně organizovanou školou, situovanou ve venkovském prostředí ve dvou od sebe vzdálenějších budov. Školu navštěvuje 290 žáků,  pedagogický sbor čítá 25 pedagogických pracovníků, z toho 4 vychovatelé školní družiny. Současným problémem se stávají problémy v oblasti  mezilidských vztahů, komunikace a spolupráce na druhém stupni. Jsme si vědomi, že důležitým krokem k předcházení těchto nastalých obtížích je vytváření vztahů uvnitř kolektivů již od počátku školní docházky, tedy již na prvním stupni základní školy a jejich další rozvíjení na 2.stupni.
Dochází tak k častým projevům v první řadě agrese a konfliktům, žáci neumí tolerovat, komunikovat a pracovat v týmu. Ve shodě s jednotlivými stupni programu etické výchovy bychom rádi žáky učili otevřeně, vstřícně a přiměřeně komunikovat své negativní i pozitivní city a usměrňovat agresivní formy chování, čímž budeme předcházet šikaně a dalším negativním jevům. Rádi bychom žáky tímto vedli i ke vstřícnějšímu postoji vůči pedagogům a škole celkově.

Ve škole se objevují zároveň i značné sociální rozdíly mezi žáky. Naším cílem je naučit žáky bezpodmínečně přijímat ostatní i s jejich odlišnostmi, naučit je hledat kladné stránky druhých, vžívat se do jejich situace. Zároveň umět oceňovat svoje přednosti a hledat i nedostatky ke zlepšení sebe sama.

2015 / 2016 

„Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.“

Číslo výzvy: 56
Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: Podpora vzdělávání žáků a učitelů na ZŠ Škvorec
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0935

 Šablona 1 – Čtenářské dílny

Učitelé vytvořili tematické plány „Čtenářských dílen“ pro 4 ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze 4 tematických plánů obsahuje popis nejméně deseti čtenářských dílen na celý školní rok. Současně byly zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen. Škola nakoupila přes 300 kusů knih v papírové podobě. Čtenářské dílny podporují a rozvíjejí individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti. U žáků se setkaly s kladnou odezvou a chceme v nich i nadále pokračovat.

Šablona 2 – Zahraniční jazykové kurzy pro učitele ZŠ Škvorec

Na základě výzvy č. 56 OP VK bylo umožněno 1 vyučujícímu vycestovat během školního roku na jazykový kurzy angličtiny ve Velké Británii. Kurz byl zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí pedagoga obecně nebo na speciální přípravu pro učitele cizích jazyků. Zkušenosti a nové metody práce přenesl vyučující i do výuky.

Šablona 3 – Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

Na základě výzvy č. 56 OP VK bylo umožněno 1 vyučující vycestovat na Slovensko, kde mohla pozorovat metody a formy práce na jiných školách. Nové poznatky tak může uplatnit při výuce a tak obohatit vyučování o nové postupy a metody. Se zkušenostmi se podělila s vyučujícími.

Číslo výzvy: 57
Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu: Rozvoj dílen na ZŠ Škvorec
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1064

Cíle realizace 1. klíčové aktivity:

Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny.

Popis realizace klíčové aktivity:

Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny. Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojilo 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem.

Učitel vybral takové typy výrobků, které mohl žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci byly žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. V průběhu práce byl podporován rozvoj klíčových (měkkých) kompetencí žáků. Z postupu práce na výrobku byl průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracoval každý žák žákovské portfolio, které obsahovuje sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. Pro realizaci aktivity bylo nakoupeno potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga.

Cíle realizace 2. klíčové aktivity:

Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém, německém (francouzském) jazyce formou blended learningu.

Popis realizace klíčové aktivity:

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického jazyka na základních školách formou řízené, kombinované a individuální výuky (lended learningu) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka. Tj. poslech – mluvení – čtení – psaní. K tomu přispělo využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožnil individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje. Tuto formu výuky využili i dva vyučující a skupina žáků.

Chcete se dozvědět více o naší škole?

Priority školy Koncepce rozvoje Projekty školy Historie školy Výchovné poradenství Naši učitelé