zpátky na výpis

Přijímačky 2024

Vážení rodiče, milí deváťáci,

dne 15. května 2024 dojde ke zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení do středních škol

a konzervatoří, tedy zveřejnění informace, kteří uchazeči byli přijati a nepřijati a zveřejnění

výsledků za všechny části přijímacího řízení v DiPSy a na veřejně přístupném místě ve střední

škole. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v písemné formě se v 1. a 2. kole přijímacího řízení

nevyhotovují a uchazečům a jejich zákonným zástupcům se nezasílají. Následně mohou

uchazeči, resp. jejich zákonní zástupci činit několik níže popsaných kroků, se kterými bych Vás

ráda seznámila.

Odvolání

 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli

školy, který rozhodnutí zveřejněním výsledků vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje, v případě hl. města Prahy Magistrátu

hlavního města Prahy.

 • Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY.
 • Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře na základě uvolněných míst se stává v novém systému bezpředmětným,

neboť všechna místa budou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých (na základě vzdání se práva na přijetí) již není možné zaplnit v daném kole

jiným uchazečem.

 • Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy (na druhém nebo třetím místě), protože

takovému odvolání nemůže být vyhověno.

Vzdání se práva na přijetí

 • Pokud si již přijatý uchazeč chce otevřít možnost přihlášení se v rámci dalšího kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat (například

se v rámci 2. kola otevřel jeho vysněný obor a již byl přijat do jiného oboru v 1. kole).

 • Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat. Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní

dny před termínem pro podání přihlášky do tohoto dalšího kola.

 • Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole (v případě 1. a 2. kola), nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení

(v případě 3. a dalších kol může nadto potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v jiném oboru daného kola, kam byl také přijat).

 • Vzdání se práva nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.

Přihlášení do 2. kola přijímacího řízení

 • Obory, které vypisují 2. kolo, budou k dispozici v DiPSy od 21. května 2024.
 • Termín pro podávání přihlášek pro uchazeče je do 24. května 2024.
 • Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí. U maturitních oborů nadto platí podmínka, že uchazeč v 1. kole

konal jednotnou zkoušku. Přihlášku může podat i uchazeč, který nepodal žádnou přihlášku do 1. kola, ovšem přihláška do 2. kola nemůže být podána do oboru, kam se koná jednotná zkouška.

 • Řádný termín školní a talentové zkoušky se koná v pracovních dnech v období od 8. do 12. června 2024.
 • Dne 21. června 2024 dojde ke zveřejnění výsledků, obdobně jako v 1. kole.

Přihlášení do 3. a dalších kol přijímacího řízení

 • 3. kola začnou školy vypisovat po 21. červnu 2024.
 • Ředitel školy vyhlásí kritéria včetně všech údajů jako v kole 2. a zadá je do DiPSy.
 • Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Přihlášky nelze podat v DiPSy. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může však být uvedeno i více

oborů vzdělání v této škole, které se neuvádí dle priority.

 • Hlásit do všech oborů vzdělání se mohou i uchazeči, kteří v 1. kole nekonali jednotnou zkoušku.
 • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se na rozdíl od předchozích kol vyhotovují v písemné formě.
 • Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání.
 • Marným uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí do daného oboru vzdělání.

Všem přeji hodně štěstí.

Mgr. Hana Korbelová