Školní preventista

Na preventistu se může obrátit žák školy nebo jeho zákonný zástupce při jakémkoliv podezření na počátek či průběh rizikového chování u žáků z pohledu zákonných zástupců, spolužáků i žáků samých. Schůzku s preventistou je možné si domluvit emailem v kterýkoliv pracovní den.

Co je prevence rizikového chování žáků?

Prevence rizikového chování u žáků v působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

 • agrese,šikana,kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, domácí násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
 • záškoláctví
 • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
 • spektrum poruch příjmu potravy
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování

Jak probíhá prevence na škole a kdo ji zajišťuje?

Prevence rizikového chování žáků probíhá na základě Preventivního programu ZŠ, který je každoročně připravován a obnovován. Plán je tvořen na základě poznatků a hodnocení podmínek školy a čerpá ze:

 • Školského zákona 561/2004
 • Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)
 • Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016) 
 • Metodický pokyn MŠMT ČR Č.j. : 10194/ 2002- 14 k jednotnému postupu při uvolňování žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
 • Vyhlášky č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Do metodické a koordinační činnosti spadají následující aktivity:

Řeší výskyt sociálně patologický jevů – násilí a šikanování, záškoláctví, kriminalitu, delikvenci, vandalismus aj. forem násilného chování, užívání návykových látek(vč. alkoholu a kouření), virtuální drogy a patologické hráčství (gambling).

 • Při své práci se žáky používá pozorování, rozhovor, dotazníky, anketu, sociální hry apod.
 • Spolupracuje s PPP, Policií ČR, Městskou policií i odborem sociální péče MÚ
 • Zajišťuje některé jednorázové akce, např. besedy, přednášky s tématikou sociálně patologických jevů

Metodické a koordinační činnosti:

 • koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
 • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu,  sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování
 • koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků / cizinců. Prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti

Informační činnosti:

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování pedagogům školy
 • prezentace výsledků preventivní práce školy                                                          

Poradenské činnosti:

 • vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště

NNTB - Nenech to Být

​“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Projekt vznikl s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí.
 
Aplikace se snaží bojovat proti šikaně způsobem jejího rychlého odhalení. Výhodou systému je anonymita, dětem, které o problému informují, nic nehrozí, nemusí označovat “agresora”. V momentě nahlášení informace není podána pouze třídnímu učiteli, ale školou vybrané proškolené osobě, která ví, jak postupovat.  ZDE

Školní preventista

 • Mgr. Anežka Pourová - 1.stupeň
 • Mgr. Marcela Havelková - 2.stupeň
 • Kontakt: a.pourova@skolaskvorec.cz                            m.havelkova@skolaskvorec.cz
 • Konzultační hodiny: vždy po domluvě
 • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 • experimenty žáků s návykovými látkami
 • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
 • projevy rasové a menšinové intolerance
 • domácí násilí a sexuální zneužívání
 • závislost na počítačových hrách a hracích automatech
 • … a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Linka bezpečí dětí a mládeže                    800 116 111
Linka vzkaz domů dítě na útěku               800 111 113

Kontaktní centrum pro uživatele drog   495 513 977

Linka psychopomoci                                     224 214 214

více o výchovném poradenství

Výchovný poradce Péče o žáky Školní preventista