Identifikace školy  

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení. 

Podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

a) podle § 5 odst. 1 a 2 citovaného zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. - informace o ZŠ Škvorec, okres Praha-východ, Tyršova 130, 250 83 Škvorec (body 1-17),

b) podle § 5 odst. 3 citovaného zákona - přehled žádostí o poskytnutí informací a přehled informací, které na základě nich byly poskytnuty žadatelům (bod 18).

01 Oficiální název, právní forma
 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKVOREC, OKRES PRAHA - VÝCHOD
 • Příspěvková organizace
02 Důvod a způsob založení
 • Zřizovatel: Městys Škvorec, Masarykovo náměstí  122, 250 83 Škvorec                           
 • IČ: 00240869
 • webové stránky: www.obecskvorec.cz.
 • Zřizovací listina je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.

ZŠ je příspěvková organizace. Ředitelka plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněna jednat ve všech věcech jménem organizace. Ředitelka zastupuje organizaci samostatně.

Pravomoce a působnost ředitele školy vymezuje §164 a 165 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.

03 Organizační struktura

Organizační složky školy:

 • Organizace zabezpečuje výuku a výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů a stravování žáků.
 • Základní škola Škvorec - Tyršova 130
 • Základní škola Škvorec - Třebohostice 41
 • Školní družina  - Tyršova 130
 • Školní družina  - Třebohostice 41
 • Školní výdejna - Masarykovo náměstí
 • Školní výdejna - Třebohostice 41

Ředitelka:

 • Mgr. Marcela Šeblová 
 • Kontakty školy: m.seblova@skolaskvorec.cz
 • Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou v rubrice kontakty.
04 Kontaktní spojení

4.1  Kontaktní poštovní adresa           Základní škola Škvorec,   Tyršova 130,    250 83  Škvorec                                                                                          

4.2.  Adresa pro osobní návštěvu       Základní škola Škvorec,   Tyršova 130,    250 83  Škvorec                                                                                                                                                                  

4.3   Úřední hodiny                                V měsících leden - červen, září - prosinec 7:30 - 15:00 hodin                                                                                                                                                

4.4   Telefonní čísla                              

 • ZŠ Škvorec            224 284 038         
 • ZŠ Třebohostice   224 284 039             
 • Ředitelka školy     725  521 692

4.5   Adresa internetové stránky         skolaskvorec.cz

4.6   Adresa e-podatelny                      m.seblova@skolaskvorec.cz

4.7.   Další elektronické adresy            datové schránky -  rwzmsy8

05 Bankovní spojení (číslo účtu)
 • HLAVNÍ ÚČET ŠKOLY - 428662339/0800
 • ÚČET ŠKOLY OBĚDY  - 19 - 428662339/0800
06 Identifikační číslo (IČ) 70996768
07 Dokumenty

7.1  Rejstřík škol:           

 • Datum zápisu do rejstříku škol:        1.1. 2005
 • Datum zahájení činnosti:                   5.2. 1996

7.2  Dokumenty školy: 

 • Viz Dokumenty školy   
 • ŠVP -Školní vzdělávací program                         
 • Školní řád                         
 • Řád školní družiny     
 • Řád školní výdejny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
08 Daňové identifikační číslo (DIČ) Škola není plátcem DPH
09 Žádat o informace lze
 • Osobně v kanceláři ředitelky školy
 • Telefonicky na 224 284 037, 725 521 692
 • Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta a nebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 • Formulář písemné žádosti můžete doručit:
  • elektronicky (e-mailem) na adresu m.seblova@skolaskvorec.cz
  • poštou na adresu ZŠ Škvorec, Tyršova 130, 250 83 Škvore
 • Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží.
10 Příjem žádostí a dalších podání
 • Osobně v kanceláři  ředitelky školy ZŠ Škvorec, Tyršova 130, 250 83 Škvorec
 • Telefonicky na čísle na 224 284 037 nebo  725 521 692
 • Elektronicky (e-mailem) na adresu m.seblova@skolaskvorec.cz
 • Poštou na adresu ZŠ Škvorec, Tyršova 130, 250 83 Škvorec
11 Opravné prostředky Opravné prostředky lze podávat písemně:
 • Osobním podáním v kanceláři školy ZŠ Škvorec, Tyršova 130, 250 83 Škvorec
 • Poštou na adresu ZŠ Škvorec, Tyršova 130, 250 83 Škvorec
 • Datovou schránkou : rwzmsy8

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným školním zařízením se podávají ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12 Formuláře

Najdete v sekci dokumenty školy.

13 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde:

14 Předpisy Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ZŠ Škvorec, okres Praha-východ,  jedná a rozhoduje.
 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vydané právní předpisy - vyhlášky

15 Úhrady za poskytování informací Sazebník úhrad nebyl zatím vydán.
16 Licenční smlouvy Ne.
17

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

ZŠ Škvorec, okres Praha-východ jako povinný subjekt dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon), v souladu s ustanovením § 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

V souladu se zákonem poskytuje ZŠ Škvorec, Tyršova 130, 250 83 Škvorec  žadatelům informace na základě jejich žádosti.

Statistika o vyřizovaných žádostech ve školním roce: 2017/2018

 • Počet podaných žádostí o informace: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 • Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 • Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti přezkoumaných soudem: 0
 • Počet stížností podle § 16 a): 2
 • Počet řízení o uložení sankcí za nedodržování tohoto zákona: 0

Výroční zprávy:

18

Informace, které byly poskytnuty žadatelům dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu  k informacím

 • Ve školním roce 2016/2017  nebyly poskytnuty žádné informace.
 • Ve školním roce 2017/2018  nebyly poskytnuty žádné informace.
19

Směrnice školy pro poskytování informací